بازرسی پیش از حمل
نوع دوره : حضوری
مدرس : مهندس علی اشرف
تاریخ شروع دوره : 09 مرداد 1402
تاریخ پایان دوره : 09 مرداد 1402
ساعت شروع دوره : 08:00:00
ساعت پایان دوره : 16:00:00

سرفصل ها :

تعاریف - روش کار بازرسی - تعهدات شرکت بازرسی - تعهدات خریدار خدمات

توضیحات :

بازرسی پیش از حمل عبارت است از کلیه فعالیت‌های مربوط به تصدیق کیفیت، کمیت و قیمت شامل نرخ ارز، شرایط مالی و یا ارزش گمرکی و طبقه‌بندی کالایی که می‌باید به قلمرو گمرک کشور خریدار صادر شود. بازرسی پیش از حمل زمانی انجام می‌شود که 100 درصد محموله تولید و 80 درصد از آن بسته‌بندی شده باشد. بازرسی پیش از حمل شامل موارد زیر می‌شود: تصدیق قیمت کالا بازرسی کمی/کیفی بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه‌گذاری محموله بازرسی کانتینر، مظروف و وسیله حمل نظارت بر تخلیه و بارگیری کالا نمونه‌گیری آنالیز آزمایشگاهی یا آزمون‌های دیگر بررسی و ممیزی