بازرسی و نمونه‌برداری کالا
نوع دوره : حضوری
مدرس : مهندس علی اشرف
تاریخ شروع دوره : 26 تیر 1402
تاریخ پایان دوره : 26 تیر 1402
ساعت شروع دوره : 08:00:00
ساعت پایان دوره : 16:00:00

سرفصل ها :

مقدمه- تعاریف- انواع عیوب- سطوح بازرسی- انواع طرح نمونه‌برداری و بازرسی- انتخاب نمونه- شرایط حمل و نقل و نگه‌داری نمونه‌ها- تکمیل فرم‌ها و صورت‌جلسات بازرسی و نمونه‌برداری

توضیحات :

اجرای استاندارد هر كالا اعم از آن كه اجباری یا اختیاری باشد مستلزم بررسی ویژگی‌های آن كالا و مقایسه نتایج بررسی با ویژگی‌های مندرج در استاندارد مربوطه جهت داوری می‌‏باشد. بررسی ویژگی‌های هر كالا نیز فقط با انجام آزمایش‌های لازم میسر است و چون انجام آزمایش روی تمامی كالا عملی نیست به ناچار آزمایش‌های لازم باید روی نمونه یا نمونه‏‌های كالا كه طبق ضوابط معین برداشته می‏‌شود انجام پذیرد. بازرسی به معنای کلیه فعالیت‌هایی است که صورت می‌پذیرد تا یک فرایند، کالا، طراحی را بر اساس الزامات از پیش تعیین شده مطابقت داد. بدین منظور نمونه‌برداری جهت انجام بررسی‌های بیشتر و یا آزمون صورت می‌پذیرد. انتخاب نمونه‌ای که نماینده کل محموله باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این دوره، روش‌های نمونه‌برداری بر اساس استانداردهای ملی و یا بین‌المللی آموزش داده می‌شود.