تدوین استاندارد مدیریت خطرات ناشی از COVID-۱۹

این استاندارد برای کمک به سازمانها در مورد چگونگی مدیریت خطرات ناشی از COVID-۱۹ برای حفاظت از سلامت ، ایمنی و رفاه مربوط به کار ، راهنمایی هایی  لازم را ارائه میکند.
این استاندارد برای سازمانها در هر اندازه و بخش ، از جمله سازمانهایی که:
الف) در تمام شیوع بیماری فعال بوده اند ؛
ب) در حال از سرگیری یا برنامه ریزی برای از سرگیری فعالیت پس از تعطیلی کامل یا جزئی هستند.
ج) مشغول اشغال مجدد محل کارهایی هستند که به طور کامل یا جزئی بسته شده اند.
د) جدید هستند و قصد دارند برای اولین بار فعالیت کنند.
این استاندارد همچنین راهنمایی مربوط به حمایت از انواع کارگران (به عنوان مثال کارگران استخدام شده در سازمان ، پیمانکاران ، افراد خوداشتغال  ، کارگران مسن ، کارگران دارای معلولیت ) و سایر علاقه مندان مربوطه (به عنوان مثال بازدید کنندگان از یک محل کار ) می باشد.
این استاندارد برای ارائه راهنمایی در مورد چگونگی اجرای پروتکل های خاص کنترل عفونت در کلینیک ، مراقبت های بهداشتی و سایر موارد نیست.

برای ثبت نظر باید وارد شوید