ثبت نام عادی دوره اصول بازرسی و نمونه برداری از کالا

ثبت نام عادی دوره اصول بازرسی و نمونه برداری از کالا

300,000 تومان

ثبت نام دانشجویی اصول بازرسی و نمونه برداری از کالا

ثبت نام دانشجویی اصول بازرسی و نمونه برداری از کالا

205,000 تومان

صدور گواهینامه دوره آموزشی

صدور گواهینامه دوره آموزشی

50,000 تومان