تشریح الزامات استاندارد ایزو 17020:2012

تشریح الزامات استاندارد ایزو 17020:2012


تاریخ شروع دوره : 29 آذر 1402
بازرسی پیش از حمل

بازرسی پیش از حمل


تاریخ شروع دوره : 28 آذر 1402
بازرسی و نمونه‌برداری کالا

بازرسی و نمونه‌برداری کالا


تاریخ شروع دوره : 27 آذر 1402
بازرسی و نمونه‌برداری کالا

بازرسی و نمونه‌برداری کالا


تاریخ شروع دوره : 05 شهریور 1402
بازرسی و نمونه‌برداری کالا

بازرسی و نمونه‌برداری کالا


تاریخ شروع دوره : 14 مرداد 1402
بازرسی و نمونه‌برداری کالا

بازرسی و نمونه‌برداری کالا


تاریخ شروع دوره : 26 تیر 1402
بازرسی و نمونه‌برداری کالا

بازرسی و نمونه‌برداری کالا


تاریخ شروع دوره : 08 خرداد 1402
بازرسی پیش از حمل

بازرسی پیش از حمل


تاریخ شروع دوره : 13 شهریور 1402
بازرسی پیش از حمل

بازرسی پیش از حمل


تاریخ شروع دوره : 09 مرداد 1402
بازرسی پیش از حمل

بازرسی پیش از حمل


تاریخ شروع دوره : 20 تیر 1402
بازرسی پیش از حمل

بازرسی پیش از حمل


تاریخ شروع دوره : 31 خرداد 1402
آموزش استاندارد ۱۷۰۲۰

آموزش استاندارد ۱۷۰۲۰


تاریخ شروع دوره : 01 شهریور 1402