افزایش دما

آب و هوا در وضعیت خطرناکی قرار  گرفته ولی هنوز زمان برای اقدام وجود دارد. قرنطینه ناشی از کووید 19 امیدها را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای زنده کرد ؛ اما این برای توقف افزایش سطوح دی اکسید کربن کافی نیست.

تعجب آور نیست اگر 2020 را شدیدترین/حادترین سال آب و هوایی که تاکنون تجریه شده است، بنامیم. گردبادها و طوفانهای ویرانگر در آسیای جنوب شرقی، آتش سوزی جنگل ها در استرالیا و کالیفرنیا و سیلاب در آفریقای مرکزی را باید به فهرست حوادث حادی/طاقت فرسایی که  درسال 2020 به یاد خواهیم سپرد، افزود.

هر چند اخیرا نیوزیلند نیز به جمع 1800 قانونگذاری که تهیه "بیانیه اضطرار اقلیمی" را در دست تهیه دارند، پیوسته  اما تعهد دولت ها به کاهش  انتشار گازها و آغاز حفاظت از زمین به نظر توخالی می رسد.

در پنجمین سالگرد توافق نامه 2015 پاریس، این تنها دولت ها نیستند که باید اقدام کنند بلکه سازمان های خصوصی نیز لازمست دست به کار شوند. سازمان شما برای کاهش تاثیرات زیست محیطی چه اقداماتی انجام داده و چگونه در تحقق اهداف " آلاینده-صفر" مشارکت دارد؟

تدوین فرهنگ سبز پاک

تضمین اینکه تاثیرات محیط زیستی در صدر تفکر سازمانی و در تمامی جنبه های راهبردی و فرآیندی آن، سرآغاز خوبی برای تغییرات مثبت است. آگاهی از اینکه چگونگی تاثیرمان، اعم از مثبت یا منفی، بر محیط زیست اساسی را برای شناخت از  استفاده عاقلانه از منابع و فعالیت هایی  که تبعاتی را برای اطرافمان در بر دارد، فراهم می سازد. با ترسیم فرآیندهای ملموس و عینی می توان بدرستی  یک سیستم مدیریت زیست محیطی یا EMSمانند ISO 14001 را پی ریزی کرد. با پرداختن به جزییاتی نظیر شناسایی، مدیریت، پایش و کنترل مخاطرات زیستی می توان به سوی بهره گیری موثر منابع، مدیریت بهتر  پسماندها، آلودگی کمتر و حتی کاهش هز ینه ها جهت گیری کرد.

یک سیستم موثر مدیریت زیست محیطی رویکردی همه جانبه است، بنابراین بهبود نتایج در یک بخش به معنی تنزل بخش دیگر نخواهد بود.

 

محاسبه اثر کربن

چیزی  که قابل اندازه گیری نیست نمیتوانیم عوض کنیم . با این وجود راه های مختلفی برای آن در دسترس هستند.  استفاده از" روش شناسی" بین المللی  می تواند کمک کننده باشد زیرا اعدام و ارقام ارایه شده شما برای ذی نفعان و سرمایه گذاران قابل قیاس و فهم  می باشد.

این ابزار چیزی جز سری استانداردهای ISO14064  نیست. این استاندارد سه بخشی، به همراه پروتکل گازهای گلخانه ای یا GHG دربردارنده ویزگی هایی برای کمی سازی، پایش و صحه گذاری انتشارات گازهای گلخانه ای است.

استاندارد ISO14067که الزامات ، دستورالعمل ها و راهنماهای کمی سازی و گزارش دهی "اثر کربن محصولات" را مشخص می سازد؛ تکمیل کننده استانداردهای فوق است.

 

اقدامات  عینی

 حتی زمانیکه یک سازمان در باره اجتناب از تبعات محیط زیستی آگاهی کامل دارد، در برخی مواقع از اقدامات اصلاحی بی خبر است. داشتن یک چهارچوب و دستور العمل ها به شرکتها در شناسایی اقدامات نه تنها کمک کننده است بلکه به هر اقدام آنان معنا می بخشد.

استانداردهایی نظیر ISO 14080 "مدیریت گاز گلخانه ای و اقدامات مرتبط- چهارچوب و اصول روش شناسی اقدامات  زیست محیطیبه این دلیل کمک کننده هستند که به سازمان ها در تدوین روش های منسجم و قابل مقایسه اختصاصی خود در جنگ علیه تغییرات اقلیمی یاری می رسانند. در مرحله بعدی این به شناسایی، ارزیابی و توجیه اقدامات و فرایندها یی که  به تحقق اهداف  منجر می شوند، کمک می کند.

تدوین ISO 14080 با بهره گیری از داده های سازمان های کلیدی نظیر چهارچوب موافقت نامه سازمان ملل در زمین تغییرات اقلیمی و بانک جهانی تدوین شده تا با تعهدات و اهداف بین المللی در انطباق باشد.

 

بازدهی بیشتر انرژی

نوع و مقدار انرژی مورد استفاده یک سازمان میتواند تاثیر بزرگی بر انتشار کربن آن داشته باشد؟ ولی از کجا باید شروع کرد؟

علاوه بر سیاست های مناسب برای استفاده موثر از انرژی، داشتن اهداف مشخص و قابل اندازه گیری و نیز راه های قابل اعتماد برای تولید داده، ضروری است. بازنگری و بهینه سازی روش ها نیز از دیگر  الزامات می باشد.

انجام تمام اینها میتواند کمی سخت باشد، فرایند ها و دستورالعمل های شفاف برای عملیاتی کردن اقدامات میتوانند از این سختی بکاهند.ISO 50001 ایجاد سیستم مدیریت انرژی که در بردارنده چنین سیاست ها، اندازه گیری و بهبود مستمر باشد را به تفضیل بیان می دارد. استاندارد  فوق علاوه بر این، روش بازدهی موثر و مجدانه انرژی و بهره گیری از سیاست های مناسب را به کارکنان،  مشتریان و سرمایه گذاران نشان می دهد.

 

سرمایه گذاری در آینده ای پاک تر و سبزتر

حرکت به سوی اقتصادی با کربن کمتر و در نتیجه آینده ای پایدارتر ضرورتی است که ارزان نمی باشد و مستلزم سرمایه گذاری قابل توجه بخش های دولتی و خصوصی است. برخی از انواع سرمایه گذاری ها  تحت عنوان" اوراق قرضه سبز" به سرمایه گذاران عرضه  خواهد شد. اطمینان از اینکه صادر کنندگان چنین اوراق قرضه ای توانایی تحقق تعهدات زیست محیطی  را دارند  بسیار کلیدی می باشد.

 استانداردهایی که تحت عنوان "سری ISO 14030" منتشر شده اند برای کسانی که اوراق قرضه صادر میکنند، پذیره نویسان این اوراق، سرمایه گذارانی که تصمیماتشان را براساس اعتبار صادرکنندگان اوراق و فواید زیست محیطی آنها اتخاذ می کنند و سیاستگذارانی که قوانین این حوزه را تدوین می نمایند، مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود استانداردهای فوق تنها بخش کوچکی از اقدامات ایزو در این حیطه بوده و در حال حاضر 732 استاندارد که به اهداف توسعه پایدار در حوزه اقدامات اقلیمی کمک می کنند توسط ایزو منتشر شده است.

 

منبع:سایت ایزو

ترجمه:کیواندخت پیرمحمدی، دفتر  روابط عمومی و امور بین الملل

برای ثبت نظر باید وارد شوید