رییس جدید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران معرفی شد

عصر روز چهارشنبه، در حاشیه جلسه شورای معاونان، با ابلاغ رییس سازمان ملی استاندارد ایران، انوشه رحمانی به عنوان رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران معرفی شد. 
در این جلسه از علیرضا خاکی فیروز، به پاس تلاشهای ارزنده در ۹ سال تصدی ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تقدیر به عمل آمد.
در همین جلسه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران ، با ابلاغ دیگری، خاکی فیروز را به عنوان مشاور فنی خود منصوب کرد.

برای ثبت نظر باید وارد شوید