آشنایی با استاندارد ایزو 17020

برای اولین بار این استاندارد در سال 1987 تدوین شد و هم اکنون ویرایش سال 2012 آن معتبر می‌باشد. این استاندارد الزامات نهادهای بازرسی کننده را بیان می‌کند و شامل بخش‌های الزامات عمومی، ساختاری، منابع، فرآیندی و مدیریت می‌باشد. مطابق این استاندارد، نهادهای بازرسی در سه دسته الف، ب و پ تقسیم‌بندی می‌شوند. شرکت‌های بازرسی شخص ثالث می‌بایست الزامات نهاد‌های بازرسی نوع الف را تامین نمایند. از جمله موارد مهم مورد اشاره در این استاندارد می توان به مبحث استقلال و بی‌طرفی، شرایط واگذاری کار به پیمانکار فرعی و موارد ضروری در گزارش و گواهی بازرسی اشاره نمود.

برای ثبت نظر باید وارد شوید