بازرسی پیش از حمل

بازرسی پیش از حمل عبارت است از کلیه فعالیت‌های مربوط به تصدیق کیفیت، کمیت و قیمت شامل نرخ ارز، شرایط مالی و یا ارزش گمرکی و طبقه‌بندی کالایی که می‌باید به قلمرو گمرک کشور خریدار صادر شود. زمانیکه 100 درصد محموله تولید و 80 درصد از آن بسته‌بندی شده باشد، بازرسی پیش از حمل انجام می‌شود. بازرسی پیش از حمل شامل موارد زیر می‌شود:

 • تصدیق قیمت کالا
 • بازرسی کمی/کیفی
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه‌گذاری محموله
 • بازرسی کانتینر، مظروف و وسیله حمل
 • نظارت بر تخلیه و بارگیری کالا
 • نمونه‌گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمون‌های دیگر
 • بررسی و ممیزی

  شرکت بازرسی به طور مستقیم توسط خریدار و یا توسط کشور وارد کننده به کار گمارده میشود. محل بازرسی می‌تواند مطابق قرارداد بازرسی در محل تولید، بسته‌بندی، انبار فروشنده، گمرک یا بندر مبدا انجام شود. در صورت عدم ذکر زمان و مکان بازرسی در قرارداد بازرسی، بازرسی در مبدا انجام می‌گیرد و مقطع زمانی آن قبل از شروع حمل و صدور بارنامه و یا تحویل کالا به متصدی حمل کالا می‌باشد. پس از انجام بازرسی و تهیه گزارش بازرسی توسط بازرس، شرکت بازرسی نسبت به صدور گواهی بازرسی اقدام می‌کند. تاریخ صدور گواهی بازرسی همزمان یا پس از تاریخ بارنامه می‌بایست باشد.

  از فواید بازرسی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • جلوگیری از خروج ارز
 • جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت
 • جلوگیری از از دست رفتن سرمایه
برای ثبت نظر باید وارد شوید