عدم توجه به استانداردها قربانی می‌گیرد

عدم توجه به استانداردها قربانی می‌گیرد

پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد، در یادداشتی دستورالعملهای عمومی کار ایمن در دوران پاندمی کووید 19 برای سازمانها را تشریح کرد

پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد، در یادداشتی دستورالعملهای عمومی کار ایمن در ...

پرواز به سوی آینده نامعلوم

پرواز به سوی آینده نامعلوم

استاندارد ملی برای سفته های جدید بازنگری می شود

استاندارد ملی برای سفته های جدید بازنگری می شود

جدال بر سر استاندارد برنج ادامه دارد

جدال بر سر استاندارد برنج ادامه دارد

تصویب استاند‌ارد‌ جد‌ید‌ برای استخراج رمز ارز

تصویب استاند‌ارد‌ جد‌ید‌ برای استخراج رمز ارز

افزایش دما

افزایش دما

تبدیل زباله به منابع مفید

تبدیل زباله به منابع مفید

دریافت صحیح حقایق سبز

دریافت صحیح حقایق سبز

کمبود قطعات یدکی بیشترین مورد انتقادات و پیشنهادات در بحث خدمات پس از فروش

کمبود قطعات یدکی بیشترین مورد انتقادات و پیشنهادات در بحث خدمات پس ...

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد

نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد